Opleiding: Introductie in Microsoft 365 (2024)

Jonge Bazen

De praktijk van het jonge leiding geven

Bert Overbeek is trainer, coach en interim manager, maar tegenwoordig kan je ookzeggen: organisatiedokter en -innovator.Opgeleid door NS en Schouten en Nelissen, beslootJongebazen-oprichter Bert Overbeek na 25 jaar loondienst om voor zichzelf te gaanwerken. Hij wildezijn klanten meer op maat bedienen, debasis van zijn werk verdiepenen de kwaliteit van zijn werk vergroten en had het gevoel dat hij daarvoor onafhankelijkmoest kunnen opereren.Hij is er gelukkig van geworden. (Website met filmpje: www.pitchersupport.jimdo.com)

Prof. dr.Mastenbroekvan Managementsite ‘ontdekte’ dat Overbeek meer kon dan bedrijven helpen met verbeteringen van resultaat en sfeer. Hij vroeg de schrijvende organisatieontwikkelaarof hij een weblog voor jonge managers wilde bijhouden, als partnerlink van het grote ManagementSite. Dat was tien jaar geleden. Sindsdien schreef Overbeek bijna 1500 artikelen en zes boeken. Ze werden uitgegeven door Haystack en door Futuro Uitgevers. Twee boekenwerden bestsellers en eindigden in de top 10 (‘Het Flitsbrein’ en ‘Mannen en/of vrouwen’).

Overbeek vindt kosteloze kennisdeling en informatie-uitwisseling zo belangrijk, dat hij hier op jongebazen.nl nu 10 jaar de finesses van het managementvak deelt met vakbroeders en collega’s. Daarmee liep hij voor op de moderne social media trends waarin het ‘geven’ van gratis informatie een marketing tool is geworden.

Meer dan 100 000 mensen bezoeken Jongebazen per jaar. En het heeft hemveel respect opgeleverd in managementland. Alles wat te maken heeft met het verbeteren van organisaties, teams en mensen boeit hem. 21 jaar ervaring en intensieve studies helpen hem daarbij. Zijn humor leidt er toe dat mensen hem graag inhuren als spreker en inspirator, en zijn veelzijdigheid heeft hemhet compliment van een topvrouw opgeleverd, dat hij altijd een eigen gezichtspunt kiest en je daardoor aan het denken zet.

Organisaties weten de weg naar hem te vinden. Hij zei daarover in een interview: ‘Het is niet altijd makkelijk om mijn werk te combineren met jongebazen, omdat je op zo’n blog wel eens inzichtenlos wilt maken die strijdig zijn met wat gangbaar is in mijn vak. Wat zegt hij daar nu weer?, denken opdrachtgevers dan. Maar ik kan ze gerust stellen. Inmijn werk kan ik me goed op een opdracht richten.’

Bert twittert op Goeroetweets, een titel die is afgeleid van zijn boek ‘Goeroegetwitter’. Het woord ‘goeroe’ is duidelijk met een knipoog. Want hij is wars van goeroeneigingen, en prefereert laagdrempeligheid. Jongebazen heeft een eigen groep op Linkedin.

Correspondentie met BertOverbeek via pitcher.support@hetnet.nlZijn website is www.pitchersupport.jimdo.com

9 apr.‘24 Hoe zit het met de ethiek rond AI, nu het een hype is? Bert Overbeek 60 30 mrt.‘24 50 gevaarlijke bedrijven en de boodschap voor het management development Bert Overbeek 20 27 mrt.‘24 'Leiderschap van de toekomst' Bert Overbeek 54

De Laatste Meter

Het einde in logistiek

Het is zo vanzelfsprekend: logistiek. Thuis, wanneer een meubelzaak een wandmeubel aflevert en opbouwt. In de supermarkt, waar juist die diepvriesmaaltijd die zo goed smaakt in het schap ligt. Of wanneer de auto een beurt krijgt. Maar iedereen ervaart ook uitverkochte producten, kwaliteitsproblemen, overtollige voorraden en eindeloos wachten op de verwarmingsmonteur. De weblog DeLaatsteMeter.nl gaat je daarbij helpen.

Duurzaam ondernemen 12 apr.‘24 ACM staat achter duurzaamheidscertificering Thuiswinkel.org Walther Ploos van Amstel 40 12 apr.‘24 Wat zijn de duurzame trends bij Europese supermarktketens? Walther Ploos van Amstel 24 11 apr.‘24 Hoe staat het met de plannen voor zero-emissiezones? Walther Ploos van Amstel 103

Management Pro

De management trendwatcher

ManagementPro.nl, de Management Trendwatcher! ManagementPro vind je o.m. ook op X, met nog meer tips ’n trics.

Het NIEUWE alweer 17e boek in de ManagementPro Serie is uit! “301122, Chat GPT een game changerBeschikbaar als e-boek & hard copy😉

ChatGPT-4 3 apr.‘24 AFC AJAX: Management, Organisatie en Verandering Willem E.A.J. Scheepers 255 1 Diversiteit in organisaties 1 mrt.‘24 ‘Talent of Diversiteit?’ That’s the question. Madhu Matho*ra 122 ChatGPT-4 21 feb.‘24 'Het wordt tijd voor Nederland om de blinddoek af te doen, want we doen nu net of er geen klimaatrisico is.' Willem E.A.J. Scheepers 122

1 Minute Manager

De management almanak

De artikelen van 1minutemanager worden geschreven door Gyuri Vergouw, public speaker, organisatie-adviseur en auteur van management- en sportboeken. Meer informatie over zijn dagelijkse advies-activiteiten kunt u vinden op zijn website www.vergouw.com. Tot zijn kernactiviteiten rekent hij het geven van lezingen over verandermanagement, gedragsverandering, betrokkenheid en bevlogenheid, commitment en compassie. U kunt via zijn websites direct contact met hem opnemen.

15 dec.‘23 De top 10 van de top 23 van 2023 Gyuri Vergouw 48 13 dec.‘23 De Top Pop 23 van 2023 (part 1) Gyuri Vergouw 26 4 okt.‘23 The Brand Called You Gyuri Vergouw 43

InnovatiefOrganiseren.nl

Forum slimmer werken en sociale innovatie

Blogt over innovatief organiseren, slimmer werken en sociale innovatie.

Digitale transformatie 11 apr.‘24 Wat een AI-systeem zo anders maakt Leon Dohmen 585 Ethiek, integriteit, moreel kompas 2 apr.‘24 Hoe staat het met jouw morele ambitie? Ben Kuiken 107 Innovatief organiseren 27 mrt.‘24 Toeslagenaffaire geen incident, maar structureel probleem van organiseren Ben Kuiken 297

Gek Op Klanten

Uw dagelijkse marketing prikkel

14 apr.‘24 Kan je je als klant alles maar permitteren? Bert Overbeek 8 6 apr.‘24 Klant wil niet gebeld worden, maar iemand van Ziggo negeert het... Bert Overbeek 75 31 mrt.‘24 Algoritmes en de effecten voor de klant Bert Overbeek 22
Opleiding: Introductie in Microsoft 365 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5994

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.